Effective treatment of anlotinib in giant delayed pulmonary metastasis of osteosarcoma: a case report and literature review

Zuo-Yao Long, Yajie Lu, Minghui Li, Guojing Chen, Lei Shi, Xin Xiao, Yinmiao Bai, Hong-Mei Zhang, Zhen Wang