Irritant contact dermatitis following extracorporeal shockwave therapy: a case report

Lijun Shi, Zhizhuo Li, Peixu Wang, Meng Fan, Wei Sun