Application of a randomized response technique for the sensitive question survey in female sex workers in Xichang, China

Kejin Chen, Zhilei Mao, Zongda Jin, Ge Gao, Chaorong Bian