Jianpi Yiqi Shexue ameliorates immune thrombocytopenia related fatigue by regulating mitochondrial function

Yayue Zhang, Jia Wang, Jieyin Gao, Ming Guo, Haiyan Chen, Junxia Liu, Ling Li, Junyao Liao, Xinyi Chen, Haiyan Lang