Diagnostic value of DACT-2 methylation in serum of prostate cancer patients

Ting Lan, Lingyu Yin, Haoliang Zhang, Bing Gu, Ping Ma, Shibao Li, Hongchun Li