Liver injury after antiviral treatment of critically ill patients with COVID-19: a single-centered retrospective cohort study

Xinjia Ruan, Xiaofan Lu, Kangyi Wang, Bing Zhang, Jun Wang, Yongsheng Li, Jiashuo Wang, Zhengbao Xu, Fangrong Yan