A novel balanced anesthesia shortens time to emergence in patients undergoing modified radical mastectomy: a randomized prospective trial

Linjia Zhu, Zhenfeng Zhang, Sibi Zhang, Xiuhong Jiang, Yan Ni