D-galacturonic acid ameliorates the intestinal mucosal permeability and inflammation of functional dyspepsia in rats

Yu-Yao Wu, Zi-Shao Zhong, Zhen-Hao Ye, Wang Zhang, Gui-Hua He, Yi-Feng Zheng, Sui-Ping Huang