Efficacy and safety of domestic and imported gefitinib in patients with advanced non-small cell lung cancer

Huawei Cheng, Hongyue Liu, Qiong Du, Hui Zhang, Xiaodan Zhang, Yangkui Wang, Jingjing Shao, Feng Yang, Bo Zhang, Jing Shi, Yuguo Liu, Nan Wu, Silu Xu, Qing Wei, Yancai Sun, Qing Zhai, Bo Yu