Pneumonia caused by Talaromyces marneffei in an epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation-positive advanced lung adenocarcinoma patient: a case report

Wei Liu, Jinhe Xu, Baoquan Lin, Yabin Zhang, Feilai Xie, Chengzhi Zhou, Guoxiang Lai, Lei Zhang, Zongyang Yu