Correlation between interleukin-6, interleukin-8, and modified early warning score of patients with acute ischemic stroke and their condition and prognosis

Liya Zhang, Dongxun Xu, Tianzhao Zhang, Wei Hou, Layong Yixi