Whole-liver histogram analysis of blood oxygen level-dependent functional magnetic resonance imaging in evaluating hepatic fibrosis

Hai-Feng Liu, Qing Wang, Ya-Nan Du, Jiu-Le Ding, Jing-Gang Zhang, Wei Xing