Randomized research on the mechanism of local oxygen therapy promoting wound healing of diabetic foot based on RNA-seq technology

Shuo Wang, Li-Feng Pan, Lei Gao, Xin-Yuan Qin, Jiang-Ning Wang