Platelet-fibrin clot strength measured by thromboelastography could predict hypercoagulability and antiplatelet effects in patients after percutaneous coronary intervention

Xiao-Qin Yan, Chi Zhang, Hong-Yao Shi, Ling-Cong Kong, Li Liu, Zhi-Chun Gu, Qing Zhu