A narrative review of ultrasound-guided serratus anterior plane block

Cuiyu Xie, Guo Ran, Daoqi Chen, Yao Lu