Drug-related problems among hospitalized cancer pain patients: an investigative single-arm intervention trial

Ying-Jie Su, Yi-Dan Yan, Wen-Juan Wang, Tao Xu, Zhi-Chun Gu, Yong-Rui Bai, Hou-Wen Lin