Therapeutic options for resectable second lung tumor after previous pneumonectomy: a SEER database analysis

Xiangyang Yu, Shugeng Gao, Qi Xue, Fengwei Tan, Yushun Gao, Yousheng Mao, Dali Wang, Jun Zhao, Yin Li, Feng Wang, Hong Cheng, Chenguang Zhao, Ding Yang, Juwei Mu