Pingyang Jiangya Fang pretreatment reduces the blood pressure of spontaneously hypertensive rats with Liver-Yang hyperactivity syndrome via ROS/Akt oxidative stress pathway

Zirong Li, Mengyao Wu, Deguo Liu, Xiaoye Wang, Wenli Yang, Yuhong Wang, Changjiang Xiao