Study on the relationship between sex hormone changes and erectile dysfunction in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome

Donglai Fan, Weipu Mao, Guangchun Wang, Heng Shi, Zonglin Wu, Jinbo Xie, Lei Yin, Tianyuan Xu, Keyi Wang, Bo Peng