A single-center 10-year retrospective study of clinical features and surgical treatment of spinal metastasis from cholangiocarcinoma

Shuzhong Liu, Xi Zhou, Muchuan Wang, Siyuan Yao, Tong Niu, Chengao Gao, Ziquan Li, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu