Blood gas analysis of healthy people in Diqing Tibetan Autonomous Prefecture in Yunnan Province

Guo-Hui Li, Yun-Qi Zhang, Hai-Qin Zhang