The yield of sonication fluid culture for presumed aseptic loosening of orthopedic devices: a meta-analysis

Qingyu Zhang, Yongming Xi, Dong Li, Zenong Yuan, Jun Dong