“Fan-zhen Jie-ci” acupuncture therapy for treatment of discogenic sciatica: protocol for a single-blind, randomized controlled clinical trial

Wen-Guang Hou, Hao-Tian Pan, Rui-Ping Wang, Chen-Chen Feng, Li-Juan Pei, Jing Li, Jia Zhou, Ke Wang