Vitamin C attenuates vancomycin induced nephrotoxicity through the reduction of oxidative stress and inflammation in HK-2 cells

Wenyun Xu, Zhongan Mao, Bing Zhao, Tongtian Ni, Siyu Deng, Ping Yu, Juan He, Enqiang Mao