Exploration of CT manifestations of different clinical types of novel coronavirus pneumonia

Xue-Ying Li, Yang Zhou, Zi-Xuan Kong, Mei-Dan Hou, Ning Luo, Wei-Hang Sun, Nan Huang, Chao Yang, Ao-Dan Zhang, Yu-Shi Li