Computer-assisted ultrasound quantification analysis in fatty liver model of rats

Zhe Lou, Chunyan Wang, Qiaobei Li, Yinyan Li