A retrospective multicenter study comparing bupivacaine and ropivacaine in endoscopic ultrasound guided celiac plexus neurolysis

Yuchong Zhao, Xiaorong Guo, Kaixuan Wang, Qian Chen, Yun Wang, Liangkai Chen, Wei Gao, Bin Cheng, Zhendong Jin