Serum protein complex profiling reveals heterogeneity of Balanced constitutional population in traditional Chinese medicine through blue native polyacrylamide gel electrophoresis

Fei Tan, Tao Zhang, Xinyan Chen, Tingting Song, Jiamin Yuan, Chen Sun, Fuping Xu, Yanchang Li, Lei Chang, Fuqiang Wang, Chen Shao, Weimin Zhu, Ping Xu, Zhimin Yang