Coronavirus disease (COVID 2019): protocol for a living overview of systematic reviews

Cuncun Lu, Tingting Lu, Bei Pan, Qi Wang, Liangying Hou, Qian Zhang, Yunhua Wang, Yihui Wang, Xiuxia Li, Yue Ruan, Lian Chen, Honghao Lai, Tianzhu Qin, Long Ge, Kehu Yan