Comparative efficacy between monoclonal antibodies and conventional drugs in postmenopausal women with osteoporosis: a network meta-analysis

Qingtao Jiang, Feng Zhang, Baoli Zhu, Hengdong Zhang, Lei Han, Xin Liu