Pain characteristics in amyotrophic lateral sclerosis patients and its impact on quality of life: a prospective observational study in a northern city of China

Zhaohong Kong, Peng Chen, Jian Jiang, Xiaoyun Wang, Ying Wang, Yanghong Shi, Bin Zhao, Jiang Zhu