Enteral immunonutrition versus enteral nutrition for patients undergoing esophagectomy: a randomized controlled trial

Xiao-Kun Li, Zhuang-Zhuang Cong, Wen-Jie Wu, Yang Xu, Hai Zhou, Gao-Ming Wang, Yong Qiang, Li-Guo Luo, Yi Shen