Screening for and combining serum intestinal barrier-related biomarkers to predict the disease severity of AECOPD

Jiuheng Yin, Shuai Wang, Yuan Qiu, Enlai Jiang, Guangsheng Du, Wensheng Wang, Pengyuan Xu, Hua Yang, Mingdong Hu, Weidong Xiao