Original Article


Beneficial aspects of high dose intravenous vitamin C on patients with COVID-19 pneumonia in severe condition: a retrospective case series study

Bing Zhao, Yun Ling, Jian Li, Yibing Peng, Jun Huang, Yihui Wang, Hongping Qu, Yuan Gao, Yingchuan Li, Bijie Hu, Shuihua Lu, Hongzhou Lu, Wenhong Zhang, Enqiang Mao