Adjuvant treatment with Angong Niuhuang pills in treating traumatic brain damage: a meta-analysis of randomized controlled trials

Peng-Cheng Zhao, Zhen-Shan Huang, Shao-Nian Xu, Yong-Ming Zhang