A prediction model of enteral nutrition complicated with severe diarrhea in ICU patients based on CD55

Yun Xie, Rui Tian, Tao Wang, Wei Jin, Yijun Hou, Zhigang Zhou, Ruilan Wang