Multi-nodule of large airway: tracheobronchopathia osteochondroplastica

Dandan Li, Faguang Jin, Yandong Nan, Hua Jiang, Qiao Liu, Hongang Liu, Tao Xin