Changes of lymphatic flow caused by core needle biopsy of axillary sentinel lymph node in a rabbit model

Yiqin Xia, Mingjie Zheng, Lie Chen, Yangyang Cui, Huaxing Huang, Peng Kong, Wenbin Zhou, Hui Xie, Shui Wang