Evaluation of maternal and fetal outcomes in pregnancy complicated with pulmonary arterial hypertension

Qian Zhou, Ping Peng, Xinyan Liu, Juntao Liu, Jinsong Gao, Weilin Chen