Klebsiella pneumoniae infection associated septic pulmonary embolism in an emergency department from east China

Xiaobin Zhang, Qian Yang, Bo Gao, Jialu Wang, Lei Tian, Jia Hua, Changqing Zhu, Xiaoye Lu