Knockdown CD44 promote the inflammatory response through the autophagy pathway in mouse models of pulmonary contusion

Songlin Yang, Xianglin Meng, Wei Yu, Dongsheng Fei, Wei Yang, Shishuai Meng, Peiyao Luo, Jianpeng Wang, Shangha Pan, Mingyan Zhao