Convulsive status epilepticus as the initial presentation of superwarfarin poisoning: a case report

Linpei Jia, Rufu Jia, Hong-Liang Zhang