Temporal changes in Egr-1 and c-fos expression in rat models of myocardial ischemia

Li-Qin Zhai, Xiang-Jie Guo, Ze Li, Run-Feng Sun, Qian-Qian Jin, Ming-Zhe Liu, Hua-Lin Guo, Cai-Rong Gao