Predictive value of ACEF score for clinical prognosis of elderly patients with ST-segment elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention

Hongwu Chen, Xiaofan Yu, Xiangyong Kong, Longwei Li, Jiawei Wu, Likun Ma