Clinical characteristics and surgical treatment of spinal metastases from pancreatic cancer: a single-center retrospective study

Shuzhong Liu, Xi Zhou, An Song, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu