Protocol for developing clinical practice guidelines on traditional Chinese medicine therapy for influenza

Guozhen Zhao, Yuhong Guo, Wei Chen, Bo Li, Tengfei Chen, Youran Lu, Yumeng Yan, Yafan Wang, Qingquan Liu