The inhibitory effect of Gualou Guizhi Decoction on post-ischemic neuroinflammation via miR-155 in MCAO rats

Jinbo Yang, Xiaoqin Zhu, Haixia Hu, Xinjun Lin