Efficacy of modified rubber band ligation in the treatment of grade III internal hemorrhoids

Lei Jin, Haojie Yang, Kaijian Qin, Ying Li, Can Cui, Renjie Wu, Zhenyi Wang, Jiong Wu