A randomized controlled trial comparing the efficacy of tigecycline versus meropenem in the treatment of postoperative complicated intra-abdominal infections

Hai-Jun Wang, Xue-Zhong Xing, Shi-Ning Qu, Chu-Lin Huang, Hao Zhang, Hao Wang, Quan-Hui Yang, Zhen-Nan Yuan