Coexistence of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis and membranous nephropathy: a case report

Menghan Gao, Jing Wang, Dan Dong, Yang Liu, Weixia Sun, Zhonggao Xu, Hang Yuan